Integritetspolicy / GDPR

(uppdaterad 2020-12-17)

Information om insamlade personuppgifter sker i enlighet med GDPR.

Information om insamlade personuppgifter /

Centrum Pension och Försäkring Stockholm AB, nedan kallat Centrum Pension bedriver verksamhet med försäkringsförmedling, rådgivning i finansiella tjänster och kompetensutveckling, upphandling i administrativa system i försäkringsfrågor och därmed jämförlig verksamhet.

I sin verksamhet tecknar Centrum Pension avtal för kunders räkning inom ramen för sin verksamhets ovan angivna ändamål.

Förmedling av en försäkring eller rådgivning i finansiella tjänster som leder till avtal förutsätter att Centrum Pension mottar, registrerar och vidarebefordrar de personuppgifter som är nödvändiga för att en tjänst eller en försäkringsprodukt kan avtalas och förmedlas till kunden.

Centrum Pension behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra sina skyldigheter samt information inför att ett avtal träffas såsom offertförförande.

Vidare behandlar Centrum Pension personuppgifter i marknadsföringssyfte för potentiella kunder för att bjuda in till eventuellt möte. Om du inte vill att Centrum Pension ska behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte så kan du vända dig till info@centrumpension.se så raderar vi dina uppgifter.

Information om insamlade personuppgifter från den registrerade

Ändamålen med behandlingen är att uppfylla sin avtalsrättsliga skyldighet mot den registrerade som direkt eller indirekt tecknat avtal via Centrum Pension. Den lagliga grunden utgörs av nödvändigheten till behandlingen för att fullgöra sitt åtagande. Den lagliga grunden kan exempelvis utgöras av behandling enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller lag (2005:405) om försäkringsförmedling eller lag (2005:104) om försäkringsavtal.

Förutom att Centrum Pension själv behandlar personuppgifterna för uppfyllande av sin avtalsdel kan personuppgifterna behöva överföras till mottagare som utfärdar den tjänst som avtalet avser, i förekommande fall försäkringsgivare eller andra finansiella verksamheter.

Personuppgifterna kommer att behandlas och lagras under avtalets löptid eller senast till den tidpunkt när lagenlig preskriptionstid, för fordringar med anledning av avtalet, har inträtt.

Under tiden för behandling av personuppgifterna har den registrerade rätt att begära tillgång till dem, att begära rättelse av felaktiga uppgifter, att begära radering av uppgifter eller invända mot behandling samt även rätt till dataportabilitet av uppgifterna.

Om den registrerade återkallar sitt samtycke kan avtalsrättslig skyldighet för behandling av personuppgifterna föreligga. En återkallelse påverkar inte heller lagenligheten av behandling innan samtycket återkallades.

Eftersom den registrerades tillhandahållande av personuppgifter till Centrum Pension är ett avtalsenligt krav för att kunna utföra den avtalade tjänsten är den registrerade också skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Underlåtenheten att tillhandahålla uppgifterna kan innebära ett kontraktsbrott med civilrättsliga följder enligt svensk lagstiftning såsom exempelvis hävning av avtalet.

Centrum Pension behandlar inte personuppgifter för annat än angivna ändamål och de intresseavvägningar som krävs med anledning av uppfyllande av avtal.

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till tillsynsmyndigheten – Datainspektionen.